Avís legal & Termes i condicions

En compliment del que es preveu en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del Lloc web:

El titular del lloc web és la companyia AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA PALAFRUGELL, SL, (d’ara endavant, “AEP”) amb domicili social Avinguda Espanya, Pavelló Municipal, s/n,  Palafrugell (Girona), amb CIF G17160623.

L’adreça electrònica d’atenció al client: aepalafrugell@gmail.com

AEP, informa els usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002.

D’acord amb el que es disposa en la normativa vigent, AEP només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això AEP es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors suposats AEP anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de AEP que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ I VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa els Usuaris dels websites, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per AEP, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular de AEP, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIOÓ A L’USUARI DELS SEUS DRETS DE RECTIFICACIÓ I CANCELACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

aepalafrugell@gmail.com

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que vostè ens faciliti seran incorporats a un fitxer del qual és responsable AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA PALAFRUGELL. que està registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la prestació dels serveis encomanada i, eventualment enviar-los informació comercial i publicitària sobre els nostres serveis i novetats en el Portal. L’informem que en cas de no voler formar part del nostre fitxer té un termini de trenta (30) dies per a manifestar la seva negativa al tractament i cessió de les seves dades, advertint-li que de no pronunciar-se s’entendrà que consent. Vostè podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades enviant una sol·licitud per escrit, a través del correu aepalafrugell@gmail.com.

El Portal adopta per al tractament de les dades totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d’obligació, de conformitat amb el que s’estableix per la legislació vigent.

INFORMACIÓ DE LES DADES QUE ES GUARDEN DURANT QUANT TEMPS I QUE FINALITAT.

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i email. Aquesta informació és rebuda per AEP i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

AEP és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a AEP, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

QUE FINALITAT

Així mateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En el seu cas, se sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment per a AEP pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

L’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l’acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI

Així mateix, i tret que s’hagi informat l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s’hagi recaptat el seu consentiment a aquestes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a AEP tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos AEP col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

AEP no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

AEP no ven, lloga o cedeix els emails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

Ocasionalment, AEP envia un email notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web de AEP. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un email a aepalafrugell@gmail.com (consignar l’adreça pel departament corresponent).

RESPONSABILITAT DE L’USUARI PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en aquests, serà d’exclusiva responsabilitat de qui el realitzi.

Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d’aquest, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús.

Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia AEP, tot això segons les possibilitats i fins per als quals estan concebuts. AEP no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per mal emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web on pot descarregar diferents aplicacions amb domicili social amb domicili social Avinguda Espanya, Pavelló Municipal, s/n,  Palafrugell (Girona), amb CIF G17160623, amb domini d’Internet www.aepalafrugell.org, inscrit en el registre corresponent, atenent comunicacions dels usuaris i/o interessats en la següent adreça de correu electrònic: aepalafrugell@gmail.com.

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per AEP en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ DELS LINKS

AEP no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i AEP no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a AEP ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web de AEP, com en accedir a la informació d’altres webs des de la web AEP.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts de la website del CLUB EXCURSIONISTA PALAFRUGELL contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per l’AEP.

POLITICA DE DEVOLUCIÓ

Llicències: un cop tramitada la llicència no serà possible donar de baixa la inscripció per tant no es retornaran els diners.

Activitats (cursos, excursions): La inscripció a les excursions es retornarà el 100% de l’import si s’avisa amb una setmana o més d’antelació.

En els cursos de formació, es retornarà un 70% del preu de l’activitat si s’avisa amb antelació de 15 dies. En el cas que s’avisi amb una setmana d’antelació es retornarà un 50% de l’import de la inscripció. Si s’avisa amb menys d’una setmana no es retornarà l’import de la inscripció.

La data de petició d’anul·lació, es tindrà en compte la data en que s’ha enviat el correu a l’adreça aepalafrugell@gmail.com, per tal de gestionar la incidència.

UTILIZACIÓ DE COOKIES

En AEP o un tercer contractat per a la presentació de serveis d’anàlisis, publicitat o interacció, utilitzem cookies quan l’usuari navega pel nostre lloc web.

Una cookie és un fitxer que es descarrega en l’ordinador de l’usuari en accedir a determinats llocs web, permetent a aquests, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer un usuari.

Les cookies utilitzades per aquest lloc web, així com la seva finalitat es descriuen a continuació:

Cookies de navegació

Aquelles que permeten a l’usuari iniciar sessió perquè pugui navegar pel lloc web sense haver d’introduir les seves dades contínuament, permetent-nos prestar el servei sol·licitat per l’usuari així com una experiència de navegació més personalitzada.

  • Cookies persistents d’anàlisis (Google *Analytics, Google *Adwords, etc.)

Aquelles que, tractades per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris, analitzar el seu comportament de navegació i realitzar l’anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris dels nostres serveis. Per a això s’analitza la seva navegació en el nostre lloc web amb la finalitat de millorar l’experiència de navegació i els serveis que oferim. Les dades obtingudes mitjançant aquesta mena de cookies romandran emmagatzemats en el terminal de l’usuari podent ser tractats en cada accés del mateix al lloc web fins que es produeixi la caducitat de les cookies o el propi usuari les elimini.

  • Cookies persistents de publicitat comportamental

Són aquelles que, tractades per tercers, ens permeten gestionar i mesurar l’eficàcia de la publicitat de tercers feia el nostre lloc web així com facilitar informació dels hàbits de navegació de l’usuari en el nostre lloc web a la xarxa publicitària amb la finalitat de mostrar-li publicitat conforme a la seva navegació, permetent la creació d’un perfil específic.

  • Cookies persistents d’interacció

Són aquelles que, tractades tercers, ens permeten interactuar amb els nostres usuaris de forma personalitzada i instantània via un formulari de contacte i un servei de xat.

L’Usuari pot gestionar les cookies del seu navegador a través de la configuració del seu navegador. Li convidem a consultar la secció ajuda del seu navegador per a obtenir més informació sobre com gestionar les cookies (eliminar, no acceptar noves cookies, ser notificat en cas de nova *cookie etc.).

El fet de continuar navegant pel lloc web implica l’acceptació de la instal·lació de les cookies indicades. En aquest sentit, “continuar navegant” significa fer clic en qualsevol botó, casella de selecció o link del lloc web, fer “*scroll”, així com descarregar qualsevol contingut ofert en aquest.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De manera periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. AEP pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

AEP ha obtingut la informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen finalitat informativa quant a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de AEP.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per AEP, així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit AEP

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de AEP o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals.